Merhaba, sağlık turizmine özel yazılım çözümleriniz ve fiyatlarınız hakkında bilgi alabilir miyim ?

Daha iyi bir sağlık turizmi yönetimi ve hasta deneyiminizi arttırmanız için sizlere hizmet vermekten mutluluk duymaktayız. Soru ve talepleriniz için bizimle 7/24 iletişime geçebilirsiniz. Saygılarımızla.

Mesaj Gönder

Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme, İstiklal Mah. Mithatpaşa Cad. No:13 D:2 Ümraniye İstanbul adresinde faaliyet gösteren Alfa Nova Bilişim Turizm ve Eğitim Dış Ticaret Limited Şirketi (“Alfa Nova”) ile Alfa Nova’nın web sitesine üye olmak isteyen (“MÜŞTERİ”) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alfa Nova ile Müşteri arasındaki var olan yahut var olacak olan iş ilişkisi kapsamında, olası veya mevcut bir ticari işlemin veya ilişkinin değerlendirilmesi, girilmesi, yürütülmesi ve/veya ifa edilmesiyle bağlantılı olarak gizli veya özel bilgileri ve öğreneceği tüm bilgi ve belgelerin, Gizli Bilgiyi Paylaşan Taraf’ın (“Paylaşan Taraf”) yazılı onayı alınmadıkça gizliliğinin muhafaza edilmesidir

MADDE 3: GİZLİ BİLGİ

Gizli Bilgi, taraflardan biri tarafından ifşa edilmiş veya edilebilecek olan; her türlü yazılı, sözlü, işitsel veya görsel bilgi, her türlü veriyi, tüm ticari, finansal, hukuksal, teknik, pazarlamayla ilgili bilgileri, yazılım, donanım, proje dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,  Paylaşan Taraf’ın  tescil edilmiş olsun yahut olmasın patent, tasarım, lisans ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme fikri, endüstriyel tasarım, üretim süreçleri, icat, yöntem, iş ve her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, çizimler, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, ciro tutarları, satış fiyatları, teklifler, mühendislik verileri, planlar, datalar, ölçüler, formüller, performans verileri, ürün ve servislere ait verileri, her türlü yöntem ve prosesler, tahminler, algoritmalar; tasarımlar; belgeler; çizimler; mühendislik bilgileri; finansal analiz ve bilgileri; donanım yapılandırma bilgileri; know how; fikirler; buluşlar; piyasa bilgileri; süreçler; ürünler; ürün planları; araştırmalar; özellikler; yazılım; kaynak kod; Paylaşılan Materyallerin incelenmesi, gözden geçirilmesi veya analizi yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgileri; Tedarikçi bilgileri, müşteri listeleri, ticari sırlar, ürün tasarım kabiliyetleri, şartnameler, potansiyel ve mevcut müşterilerin kimliği, tedarikçiler ve Paylaşan Taraf’a ilişkin her türlü doküman, malzeme, bilgi ve belgeler dahil, her türlü yazılı, grafiksel veya makine veya bilgisayarlarda okunabilir bilgiyi kapsar. Gizli bilgi ve veriler, yazılı olarak gizli veya müseccel oldukları belirtilmese dahi makul olarak gizli kabul edilmesi gereken bilgiler; 

Burada yer alabilecek aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın; Paylaşan Taraf ürünleri, ürün geliştirme araçları ya da her türlü uygulamanın geliştirilmesi, dağıtımı, işletimi, pazarlaması ve yönetimi ile ilgili Paylaşan Taraf’a ait her türlü bilgi, “Gizli” veya benzeri bir ifade taşısın ya da taşımasın Paylaşan Taraf’ın Gizli Bilgi’si olarak kabul edilir.

Paylaşan Taraf’ın iş ilişkisi içerisinde olduğu ve/veya olacağı üçüncü kişiler hakkında edinilmiş ve/veya edinilecek olan her türlü yazılı, sözlü, işitsel, görsel bilgi de gizli bilgi olarak kabul edilir.

MADDE 4: MUHAFAZA VE GİZLİLİĞİN TEMİNİ

İşbu sözleşme ile Taraflar, Paylaşan Taraf’ın gizli bilgilerini muhafaza etmeyi, gizli tutmayı ve hiçbir şekilde ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Taraflar, kendisine açıklanan gizli bilgiyi;

bütünüyle muhafazayı,

herhangi bir üçüncü kişiye her ne sebeple olursa olsun vermemeyi veya alenileştirmemeyi,

doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki iş ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt eder.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, her iki taraf en azından benzer nitelikteki kendi Gizli Bilgilerini korumak için aldığı önlemleri alacak, her durumda makul özeni gösterecektir (Gizli Bilgiyi Alan Tarafın Gizli Bilgileri ve gizli materyalleri ile ilgili olarak aldığı tüm önlemler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

Taraflar, Paylaşan Taraf’ın yazılı izni olmaksızın, kanunda açıkça belirtilen haller dışında, gizli bilgileri üçüncü kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

Taraflar, Paylaşan Taraf’a ait gizli bilgilerin, sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından, kullanıldığından ve işbu sözleşmenin ihlal edildiğinden haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak Paylaşan Taraf’a durumu bildirmekle yükümlüdür.

Taraflar, gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki iş ilişkinin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde, derhal bu materyalleri, kopyaları açıklamaları alıntıları, Paylaşan Taraf’a iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. Taraflar, gizli bilgilerin muhafazasına ilişkin bilgilendirilmiştir. Taraflar, Paylaşan Taraf’a ait gizli bilgileri, fiziksel yahut dijital olarak kopyalamayacağını, aralarındaki iş ilişkisinin maksadı dışında Paylaşan Taraf’a ilişkin hiçbir bilgiyi, evrakı yahut veriyi kullanmayacağını, fotoğraflarını, videolarını çekmeyeceğini, gizli bilgileri yalnızca işin ifası için öğrenmesi gereken personeli ile öğrenmesi gerektiği kadarını paylaşacağını, personelini gizlilik yükümlülüğü hakkında bilgilendireceğini ve personelinin gizliliğe uygun davranmasını sağlayacağını aksi halde meydan gelecek bilgi sızıntılarından ve bunlardan doğan tüm zararlardan sorumlu olacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Bu Bölümdeki hiçbir şey, bu tür bir çalışanın ve/veya üçüncü şahıs yüklenicinin, Gizli Bilgiyi Alan Taraf tarafından yetkisiz olarak paylaşım yapılması halinde dahi, bu Sözleşme kapsamındaki Gizli Bilgiyi Alan Tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Taraflar, tüm Gizli Bilgilerin yalnızca onu Paylaşan Taraf’a ait olduğunu kabul ederler. Paylaşan Taraf, diğer Tarafa bu Sözleşme ile özel olarak verilen hak dışında başka hiçbir hak, unvan, lisans veya menfaat vermez. 

MADDE 5: TERSİNE MÜHENDİSLİK

Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın yazılım, ekipman veya diğer kodlarından herhangi birini tersine derlemeye, ters birleştirmeye veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmeyecek veya üçüncü kişileri bunlardan herhangi birini yapması için yetkilendirmeyecektir.

MADDE 6: GARANTİ REDDİ

Tüm gizli bilgiler "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Hiçbir taraf açıkça; zımni olarak veya başka bir şekilde gizli bilgilerin doğruluğu ve tamlığı ile ilgili olarak hiçbir garanti vermez.

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Taraflar arasında imza edilecek sözleşme(ler) kapsamındaki iş ilişkisi devam ettiği müddetçe yürürlükte kalacaktır. Taraflar’dan her birinin sözleşmede belirtilen taahhütleri, Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesini müteakip 10 (on) yıl boyunca geçerli olacaktır. Paylaşan Taraf’ın ticari sırlarını oluşturan Gizli Bilgilere ilişkin yükümlülükler, söz konusu bilgiler yürürlükteki yasalar uyarınca ticari sır korumasına tabi kaldığı sürece devam edecektir. Şu kadar ki Tedarikçi, bu müddetin dolmasından sonra da iyi niyet esasları dahilinde gizlilik yükümlülüğüne uymaya devam edecektir. 

MADDE 8: BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mevzuata aykırı ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflar yazılı olarak bu hükümleri sözleşmenin amacına uygun kalmak kaydıyla benzeri, uygulanabilir ve/veya mevzuata uygun hükümler ile değiştirecek ve bu sözleşmenin bütünlüğü bozulmamış olarak kalacaktır. Her hal ve durumda, bu tür bir aykırılık ya da uygulanamazlık, sözleşmenin kalan hükümlerinin uygulanabilirliğini ya da geçerliliğini etkilemeyecektir.

MADDE 9: SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

İşbu sözleşmeye yapılacak her türlü değişiklik Taraflar’ın yetkili temsilcileri aracılığıyla yazılı olarak yapıldığı ve Taraflar’ca imzalandığı takdirde hukuken bağlayıcı olacaktır.

MADDE 10: DEVİR VE TEMLİK

Taraflar, sözleşmeyi veya onun herhangi bir kısmını veya sözleşme altındaki sorumluluklarının veya yükümlülüklerinin herhangi birini veya sözleşmeden doğan haklarının veya menfaatlerinin herhangi birini, diğer tarafın önceden yazılı olarak vereceği onayını almadan devir veya temlik etmeyecektir. 

MADDE 11: SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI

İşbu Sözleşme, Tedarikçi’yi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Tedarikçi’nin haleflerini, iştiraklerini, bağlı oldukları kurum ve kuruluşları, temellük edenlerini, taşeronlarını, personelini ve işbu sözleşme kapsamında kendisine Gizli Bilgi ifşa edilen tüm kişi ve kuruluşları bağlayıcı niteliktedir. Tedarikçi, sözleşmenin bu maddesinin geçerli olarak uygulanabilmesi için gerekli her türlü tedbiri almaktan, bu tedbirleri yazılı olarak belgelemekten ve gerekli bildirimleri yapmaktan sorumludur. Taraflardan her birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri, açık olsun veya olmasın, diğer tarafa karşı olan diğer tüm yükümlülüklerine ve görevlerine ektir ve belirtilen veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini hariç tutmaz.

MADDE 12: TEBLİGAT

İşbu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup,  sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, bu adreslere noter, telgraf, iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılır. Taraflar, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ederler. Taraflar’ın ticaret unvanlarında veya adreslerinde değişiklik yapılması halinde, Taraflar bu değişikliği bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde işbu sözleşmedeki adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

MADDE 13: SÖZLEŞMENİN AKDİ VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

İşbu sözleşme onüç (13) Madde halinde iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup birer nüshası taraflarca alınmıştır. Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.